Auction 19 Part 1 St. Petersburg. Classics, academics, nonconformists, forgotten heroes.

Sep 14, 2021
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia

Ivan Astapov, Yuri Annenkov, Alexander Baturin, Dmitry Belyaev, Boris Borsch, David Borovsky, Maria Butrova, Leonid Vaishlya, Alexander Vedernikov, Georgy Vereisky, Vladimir Vetrogonsky, Felix Volosenkov, Vasily Golubev, Mitrofan Grekov, Olga Davydova, Irina Dudina, , Alexander Zadorin, Boris Zaozersky, Aron Zinshtein, Yuri Kovalenko, Vladimir Kozin, Vladimir Krantz, Alexey Krivtsov, Vladimir Konashevich, Alexander Korolev, Oleg Kukushkin, Valentin Kurdov, Boris Lavrenko, Alexandra Latash, Bella Matveeva, Vera Matyukh, Vyacheslav Mikhailov, Timur Novikov, Nina Novoselskaya, Leon Nisenbaum, Robert Ovakimyan, Radik Musin, Gela Pisareva, Yuri Podlyaski, Nikolai Prokopenko, Victor Reikhet, Alexander Savatyugin, Hamid Savkuev, Petr Smukrovich, Vitold Smukrovich, Yulia Sopina, Nikolai Timnetskov, Lidkaya Igor Cholaria, Sergey Chubirko, Ivan Kharkevich, Maria Fedorova, Dmitry Flegontov, Oleg Frontinsky.

More details
The auction has ended

229 lots
Sort by:
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
I would like to get notifications from Raskolnikov Gallery about new auctions
I approve